اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه فقه سیاسی با اهداف زیر منتشر می شود:

1.  گسترش مرزهای فقه و سیاست و تعمیق مباحث آن بین حوزویان و دانشجویان؛

2. دستیابی و ارائه آخرین یافته ها و دستاوردها در حوزه فقه و سیاست؛

3.  اهتمام در تولید مباحث فقه سیاسی در راستای پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور؛

4.  فراهم ساختن زمینه پرورش پژوهشگران و دانشمندان تراز اول در زمینه فقه و سیاست؛

5. ایجاد امکان مشارکت و همکاری پژوهشگران برجسته سایر مراکز علمی در زمینه فقه و سیاست؛

6. ایجاد بستری برای ارتباط و همکاری و جذب و حفظ نخبگان حوزوی، دانشگاهی در حوزه فقه و سیاست؛

7.  معرفی، نقد و ارزیابی اندیشه ها و جریان های فقه و سیاست در کشور ایران و جهان اسام؛

8. بسط مباحث و مسائل فقه و سیاست در قالب رویکرد معرفتی به گرایش بینارشته ای فقه و سیاست، روش شناسی فقه و سیاست، مسائل فقه و سیاست، فقه الحکومة، فقه حکومتی، فقه و سیاست تطبیقی، فقه و سیاست اهل سنّت و ... ؛

9. هم افزایی و بهره مندی از انجمن ها و گروه های علمی در سطح حوزه علمیه قم، سایر حوزه های علمیه و دانشجویان عرصه فقه و سیاست؛

10. زمینه سازی برای تضارب آرا و هم فکری پژوه شگران حوزه فقه سیاسی اسامی و فراهم ساختن زمینه های رقابت و نوآوری در این زمینه؛

11.  کسب مرجعیت علمی در زمینه فقه سیاسی؛

12. تقویت فعالیت های علمی جمعی گروهی پژوه شگران عرصه فقه و سیاست.