شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-188 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه اعضای هیات تحریریه