اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نجف لکزایی

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی و موسسه آموزشی عالی باقرالعلوم(ع) و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

lakzaeebou.ac.ir

سردبیر

سیدسجاد ایزدهی

فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

sajjadizadyyahoo.com

دبیر تحریریه

همت بدرآبادی

دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

hemmatbadrabadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدجواد ارسطا

پردیس فارابی دانشگاه تهران-دانشکده حقوق-گروه آموزشی حقوق بین الملل و عمومی

mjarastaut.ac.ir

احمد رهدار

دانشگاه باقرالعلوم

fotooh.rgmail.com

سیدجواد راثی ورعی

فقه اجتماعی-سیاسی مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی

jvaraiirhu.ac.ir

سیدکاظم سیدباقری

اندیشه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

sbaqei86yahoo.com

ابوالقاسم علیدوست

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

a-g-alidoostyahoo.com

داود فیرحی

اندیشه سیاسی دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

feirahiut.ac.ir
09121520015

احمد مبلغی

فقه و اصول مرکز تحقیقلت مجلس شورای اسلامی

mtmtbmiyahoo.com

منصور میراحمدی

اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

m_mirahmadisbu.ac.ir