کلیدواژه‌ها = منطق ذاتی
شناخت موضوع در فقه نظام با تأکید بر نوآوری‌ شهید صدر

دوره 1، شماره 2، مهر 1399، صفحه 32-61

احمد مبلغی؛ عبدالحسین مشکانی سبزواری