گستره موضوعی فقه سیاسی شیعه در رویکرد فقه سرپرستی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 64-93

10.22081/ijp.2020.73573

سیدمهدی میرباقری؛ علی‌اصغر نصرتی (نویسنده مسئول)


عوامل توسعه فقه حکومتی در عصر انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 94-129

10.22081/ijp.2020.73572

شمس‌الله مریجی؛ علیرضا استادیان خانی (نویسنده مسئول)


نقش و کارکردهای نظام سیاسی در پیشرفت سیاسی از منظر فقه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 130-164

10.22081/ijp.2020.73574

محمدعلی میرعلی؛ محمد زکی احمدی (نویسنده مسئول)


ارزیابی خوانش اقتدارگرایی از نظریه‌های فقه سیاسی در دوره انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 165-194

10.22081/ijp.2020.73576

مهدی امیدی؛ سیدمحمدهادی مقدسی (نویسنده مسئول)


نقد و بررسی ریاست جمهوری زنان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 7-32

10.22081/ijp.2020.69252

سیدسجاد ایزدهی


شناخت موضوع در فقه نظام با تأکید بر نوآوری‌ شهید صدر

دوره 1، شماره 2، مهر 1399، صفحه 32-61

احمد مبلغی؛ عبدالحسین مشکانی سبزواری


جایگاه ترور و خشونت در فقه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-60

10.22081/ijp.2020.69253

منصور میراحمدی


تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 94-123

10.22081/ijp.2020.69255

قاسم ترخان