نقد و بررسی ریاست جمهوری زنان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 7-32

10.22081/ijp.2020.69252

سیدسجاد ایزدهی


شناخت موضوع در فقه نظام با تأکید بر نوآوری‌ شهید صدر

دوره 1، شماره 2، مهر 1399، صفحه 32-61

احمد مبلغی؛ عبدالحسین مشکانی سبزواری


جایگاه ترور و خشونت در فقه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-60

10.22081/ijp.2020.69253

منصور میراحمدی