تعداد مقالات: 12

1. نقد و بررسی ریاست جمهوری زنان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-32

10.22081/ijp.2020.69252

سیدسجاد ایزدهی


3. شناخت موضوع در فقه نظام با تأکید بر نوآوری‌ شهید صدر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 32-61

احمد مبلغی؛ عبدالحسین مشکانی سبزواری


4. جایگاه ترور و خشونت در فقه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-60

10.22081/ijp.2020.69253

منصور میراحمدی


8. تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 94-123

10.22081/ijp.2020.69255

قاسم ترخان


10. حاکم مشروع در فقه شیعه از منظر آیت الله شیخ محمد یعقوبی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 124-150

10.22081/ijp.2020.69256

عبدالوهاب فراتی